:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 
เกี่ยวกับเทศบาล
 
ประวัติเทศบาล
 
คณะเทศมนตรี
 
สภาเทศบาล
 
หน่วยงานในสังกัด
 
วิสัยทัศน์
 
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลบริการประชาชน
 
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
แผนพัฒนาเทศบาลปี 2549
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549
 
ประกาศโอนงบประมาณ
 
การประเมินผลโครงการ
 
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
 
แบบบ้านเพื่อประชาชน
 
แบบฟอร์มบริการประชาชน
กิจกรรมสภาเทศบาล
กิจกรรมชุมชน
รวมภาพกิจกรรม
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
จังหวัดกำแพงเพชร
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
  เพื่อนทั่วไทย
ศูนย์ราชการเทศบาลใสสะอาด
  สรุปผลการร้องทุกข์
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้
  การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
   

 

หน่วยงาน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองการช่าง
 
กองช่างสุขาภิบาล
 
กองการคลัง
 
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองการศึกษา
 
กองสวัสดิการสังคม
 
โรงเรียนเทศบาล 1
 
โรงเรียนเทศบาล 2
 
โรงเรียนเทศบาล 3
 
โรงเรียนเทศบาล 4
 
สถานธนานุบาล
คู่มือบริการประชาชน
 
บริการชำระภาษี
 
บริการป้องกันอัคคีภัย
 
บริการงานทะเบียนราษฎร์
 
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
 
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รับเรื่องร้องทุกข์
ขออภัยในความไม่สะดวก
เว็บบอร์ด
แบนเนอร์โฆษณา
ข่าวประชาสัมพันธ์
โพลสำรวจความคิดเห็น
   
   
   
   
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225