:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชรการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .......... : 10/06/2551
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ : 11/04/2550
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ : 11/04/2550
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ : 11/04/2550
  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ : 11/04/2550
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ : 11/04/2550
  ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่องโครงสร้างการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม ม.7(1),(2),(3) : 11/04/2550
  ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๐ : 11/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ : 11/04/2550
  เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2544 : 11/04/2550
  เทศบัญญัติเรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัติญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2545 : 03/04/2550
  เทศบัติญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2549 : 03/04/2550
  เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2544 : 03/04/2550
  พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 : 03/04/2550
หน้าที่ 1 [2
หน้า 1/2
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225