:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
06-1

 

 
  งบประมาณ 2550 : 02/04/2550
  รายรับรายจ่ายงบประมาณ ปี 2548  : 02/04/2550
  เงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2550 : 02/04/2550
  แสดงงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ปี 2547 , 2548 , 2549 : 05/04/2550
  สรุปเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2550 : 26/04/2550
  รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2550 : 26/04/2550
  สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2551 : 07/01/2551
  รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กรประจำปี 2551 : 07/01/2551
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552 : 02/04/2552
  รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2552 : 02/04/2552
  สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2552 : 02/04/2552
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : 26/08/2553
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 : 03/02/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 03/02/2555
  สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : 03/02/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 : 20/09/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 : 20/09/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 : 02/10/2555
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 : 19/12/2556
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 : 24/09/2557
หน้าที่ 1 [2
หน้า 1/2
  
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225