:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 


เรื่อง : รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของเราชาวกำแพงเพชร


รายละเอียด :
นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล นายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า ในปี 2549 นี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรของเรา ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลมากมาย ผลมาจากการทุ่มเทแรงการแรงใจในการปฏิบัติงานของทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ส่งผลให้เราได้รับรางวัลถึง 6 รางวัลด้วยกันคือ

                 1. รางวัลชนะเลิศเทศบาลที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี 2549 (เงินรางวัล 2 ล้านบาท พร้อมโล่ห์)(ภาพการรับรางวัล)
                 2. รางวัลแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสาธารณะดีเด่น ประเภทที่ 1 (มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป) พร้อมโล่ห์
                 3. รางวัลประกาศนียบัตร ตลาดดีมีมาตรฐาน(ตลาดสดเทศบาลฯ) สำหรับเทศบาลทั่วประเทศ
                 4. สำนักทะเบียนราษฎรดีเด่น
                 5. รางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2549
                 6. รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานของนักเรียนทั่วประเทศดีเด่นทางด้านเทคโนโลยี่และนวัตกรรม (โรงเรียนเทศบาล 1)

วันที่ : -

 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225