:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน : 19/09/2555
  บวงสรวงยกศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 17/09/2555
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดอบรมผู้นำชุมชน ในโครงการออมทรัพย์ในชุมชน : 17/09/2555
  โครงการเตรียมความพร้อมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ -๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด : 17/09/2555
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 17/09/2555
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด : 17/09/2555
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชรรับใบประกาศเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณระดับ ๕ โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ : 17/09/2555
  คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมคัดเลือกประธาน และรองประธานคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร : 12/09/2555
  ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน : 12/09/2555
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ : 30/08/2555
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194
หน้า 115/194
 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225