:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 


สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225

ศูนย์ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 • สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.kppmu.go.th
  สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดไว้ให้ประชาชน
  เข้าตรวจดูได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5571-8200 มี 20 คู่สาย
รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้
การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 (download)

สรุปรายรับ-รายจ่าย(download)

 • รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2547
 • รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2548
 • รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2549
 • รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2550
 • รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2551

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 ( download )

งบแสดงฐานะการเงิน

งบเงินสะสม

งบหนี้สิน

การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ(download)
 • ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน(download)
การจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ. 6 (ปรับปรุง) (download)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อม 5 (ปรับปรุง) (download)
 • คำสั่งมอบหมายงานปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน และมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเศมนตรี (download)
 • คำสั่งมอบหมายงานปลัดให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน และมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเศมนตรี ใหม่ 2551 (download)
มาตรการประหยัดพลังงาน
 • รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง(download)
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225