:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) เพิ่มเติม (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การนับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลา การรับสมัคร การประกวดคลิป ตลาดต้องชม จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง แจ้งให้ผู้วางเงินประกันมาขอรับเงินประกันสัญญาคืน (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑) (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง หนังสือรับรอง สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขอปิดการให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดการและเส้นทางการวิ่งรณรงค์ตามโครงการ ก้าวคนละก้าว ของชมรมเดินวิ่งจังหวัดกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ 2 ปีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามเอกสารที่แนบมา (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การดำเนินงานตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ (รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอประกวดภายใต้หัวข้อ ( ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนและท้องถิ่น )(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พรบ . การค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ( ปกข.) ฉบับที่ ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนชุมชนป่าไม้ร่วมใจมาลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนป่าไม้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ พื้นที่ศูนย์ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง เนื่องด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองการคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน(รายละเอียด)
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง(รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐(รายละเอียด)

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้ เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแเพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำปิง(รายละเอียด)
เรื่องประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถประกาศปิดการจราจรและร่างผังการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(รายละเอียด)
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียด)
เรื่องเผยแพร่การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ระเบียบเทศบาลเมืองกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคระกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่อง เผยแพร่การจัดทำแผนปฏัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสามีความเสียสละและมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดใช้ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำเสียในชุมชน จึงได้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียด)
แผนดําเนินงานดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำ ถนนบำรุงราษฎร์และถนนวิจิตร ๒(รายละเอียด)
รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายละเอียด)
ประกาศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(รายละเอียด)
ขอบริจาคมือถือตามโครงการ " มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา "(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
 
คณะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมงานวันครู
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 570 คน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมงานวันครู จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่ว ...
 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 05.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดต้นโพธิ์ และเวลา 07.00 น. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ตลาดสดริมปิง เหตุการณ์ปกติ
จากนั้น ในช่วงเวล ...

 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมอบเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
          ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บ้านนายแสวง สีเมือง ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนปิ่นดำริห์ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะ ดำเนินการเข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอัคคีภัย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยหนังสือกระทรวงการคลังฯ ตามข้อ 5 การจ่ายเงินทดลองราชก ...
 
งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 05.30 น. งานรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดต้นโพธิ์ และเวลา 07.00 น. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ตลาดสดริมปิง เหตุการณ์ปกติ
จากนั้น ในช่วงเวล ...

 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2561
          เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.ถึงเวลา 21.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน ช็อป ชิม กินบรรยากาศ ริมฝั่งแม่น้ำปิง กับ ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street) ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนสิริจิต (หน้าสะพานเกาะกลางน้ำ) ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ...
 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< เมษายน  2560 >
อาพฤ


           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225