:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งคลิปวีดีโอประกวดภายใต้หัวข้อ ( ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนและท้องถิ่น )(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตาม พรบ . การค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ( ปกข.) ฉบับที่ ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนชุมชนป่าไม้ร่วมใจมาลงคะแนนเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนป่าไม้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ พื้นที่ศูนย์ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง เนื่องด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองการคลัง ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน(รายละเอียด)
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง(รายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐(รายละเอียด)

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การป้องกันปัญหาการเล่นดอกไม้ เพลิง พลุ ประทัดและวัสดุอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร (รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแเพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำปิง(รายละเอียด)
เรื่องประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถประกาศปิดการจราจรและร่างผังการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(รายละเอียด)
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียด)
เรื่องเผยแพร่การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ระเบียบเทศบาลเมืองกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคระกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่อง เผยแพร่การจัดทำแผนปฏัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสามีความเสียสละและมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดใช้ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำเสียในชุมชน จึงได้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียด)
แผนดําเนินงานดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำ ถนนบำรุงราษฎร์และถนนวิจิตร ๒(รายละเอียด)
รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายละเอียด)
ประกาศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(รายละเอียด)
ขอบริจาคมือถือตามโครงการ " มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา "(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำการฝึกซ้อมจัดระเบียบแถวและแผนการระงับอัคคีภัยประจำเดือนพฤศจิกายน
          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทำการฝึกซ้อมจัดระเบียบแถวและแผนการระงับอัคคีภัยประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ควบคุมการฝึกและร่วมให้คำแนะนำในครั้งนี้ ...
 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจร การจอดรถที่ ตลาดสดเทศบาล ตลาดต้นโพธิ์ และตลาดสดริมปิง
          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจร การจอดรถที่ ตลาดสดเทศบาล ตลาดต้นโพธิ์ และตลาดสดริมปิง
พร้อมกันนี้งานเทศกิจ งานเทศกิจออกตรวจภายในเขตเทศบาลดังนี้
1 งานเทศกิจตรวจสอบภายในตลาด ...

 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน
          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.พนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมใจกันออกกำลังกายทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ต่อไป ...
 
ข่าวกิจกรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์ต้นโพธิ์ นำรถยนต์ดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจท่อธารประปาดับเพลิง ถนนเจริญสุข จำนวน 8 จุดซึ่งได้ทดสอบแรงดันน้ำสามารถใช้งานในการส่งสำรองน้ำเพื่อระงับอัคคีภัยได้ดีเป็นปกติ ...
 
นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รับมอบถุงเท้า จากนาย ภัณทิพย์ บึงมุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านวังทองหลาง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกลุ่ม อสม.
          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันรับมอบถุงเท้า จากนาย ภัณทิพย์ บึงมุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 บ้านวังทองหลาง ตำบลเทพนคร อ ...
 
ข่าวกิจกรรม งานรักษาความสงบเรียบร้อยออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจรที่ ตลาดสดเทศบาล
          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจร การจอดรถที่ ตลาดสดเทศบาล ตลาดต้นโพธิ์ และตลาดสดริมปิง
พร้อมกันนี้งานเทศกิจ งานเทศกิจออกตรวจภายในเขตเทศบาล
และออกตรวจบริเวณด้านหน้าและด้านหล ...

 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< เมษายน  2560 >
อาพฤ


           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225