:: สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::

 
ค้นหา
...จังหวัดกำแพงเพชรขอประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์รัฐบาลไทย http://thaigov.go.th/vdo/contents เลือก"วีดีทัศน์พระราชทาน"... ...ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดจองล็อคร้านค้างานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.ล็อคขายกระทง เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ล็อคละ ๒ เมตร ล็อคละ ๑๐๐ บาท ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยต้องมาจองล็อคด้วยตนเองและแสดงบัตรประจำตัวประชาชน จองได้คนละไม่เกิน ๒ ล็อค ติดต่อสอบถามโทร. ๐๕๕-๗๑๕๒๐๐ ต่อ ๑๐๙ หรือ ๒๔๖...
 
   
 
 
 
kp1
 
5464
 
349
 
kp4
 
546
  58
 
 
 
 
ลิงค์ อปท./หน่วยงานกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ หน่วยงานอื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
 
หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับวันที่ 03/09/2549
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองกำแเพงเพชร เรื่อง แจ้งเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำปิง(รายละเอียด)
เรื่องประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถประกาศปิดการจราจรและร่างผังการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค(รายละเอียด)
เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(รายละเอียด)
เรื่องเผยแพร่การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ระเบียบเทศบาลเมืองกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานของคระกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๐(รายละเอียด)
เรื่อง เผยแพร่การจัดทำแผนปฏัติบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสามีความเสียสละและมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการชุมชน(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การงดใช้ฌาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงการจัดการน้ำเสียในชุมชน จึงได้จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียด)
แผนดําเนินงานดูดสิ่งโสโครกภายในท่อระบายน้ำ ถนนบำรุงราษฎร์และถนนวิจิตร ๒(รายละเอียด)
รับสมัครคัดเลือกครูชาวต่างชาติ เพื่อสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายละเอียด)
ประกาศ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560(รายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(รายละเอียด)
ขอบริจาคมือถือตามโครงการ " มือถือเก่าไป มือถือใหม่มา "(รายละเอียด)
ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ฯ (รายละเอียด)
เตือนภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง " ปรองดองเป็นของประชาชน " (รายละเอียด)
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเก้บค่าน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร(รายละเอียด)
เชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง(รายละเอียด)
ประกาศกำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันเกี่ยวกับการวางสินค้าบนทางเท้าฯ (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าทำเนียมเกี่ยวกับการทำบัตร ปชช.(รายละเอียด)
ขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ กำหนดถนนสายหลักเพื่อกวดขันการวาง,แขนและตั้งป้ายสินค้า (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ ขอความร่วมมือทิ้งขยะให้ลงถัง ณ จุดพักขยะ (รายละเอียด)
พื้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน (รายละเอียด)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทรวงมหาดไทย "คลังมหาดไทย" (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯ เชิญชวนประชาชนนั่งรถรางเส้นทางบุยไหว้สิ่งสักดิืสิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ฟรี (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯอนุญาตให้มีการฝึกสอนว่ายน้ำในสวนน้ำฯ (รายละเอียด)
ตารางการให้บริกาตรวจรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ ถนนสายกลางตลาดไนท์บาร์ซา(รายละเอียด)
การทำบัตรประชาชนประชาชนอายุ 7 - 70 ปี (รายละเอียด)
การทำบัตรตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชน(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 (รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯขอความร่วมมือประชาชน ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขต (รายละเอียด)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(รายละเอียด)
เทศบาลเมืองฯร่วมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ (รายละเอียด)
กำหนดการเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลุก,มะเร็งเต้านม ! ฟรี (รายละเอียด)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ท ...
 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองฯ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมสภาในครั้ ...
 
ข่าวกิจกรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณต่อม่อสะพานข้ามเกาะกลางน้ำ กองการช่าง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณตอม่อสะพานริมฝั่งแม่น้ำปิง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยภายในจังหวัดกำแพงเพชร ...
 
ข่าวกิจกรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          วันที่ 18 ตุลาคม 2560 กองช่างสุขาภิบาล นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดช่องรับน้ำถนนเจริญสุข (หน้าร้านพิชัยยุทธการเกษตร) เนื่องจากมีน้ำขังบริเวณขอบถนน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใชรถ้ใช้ถนนบนถนนเส้นดังกล่าว ...
 
ข่าวกิจกรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
          วันที่ 17 ตุลาคม 2560 กองช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย 1 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...
 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมผู้ประกอบการค้าโครงการถนนคนเดิน ฅนกำแพง
          เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมผู้ประกอบการค้าโครงการถนนคนเดิน
ฅนกำแพง วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการค้ากิจกรรมถนนคนเดิน ฅนกำแพง ร่วมด้วย นายอุ ...

 

 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ปฏิทินผู้บริหาร
< ตุลาคม  2560 >
อาพฤ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225