:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
เรื่อง : พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ต้นโพธิ์) โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 พร้อมได้อ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีใจความดังนี้
สงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญของคนไทยมาแต่โบาณกาล ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวจะได้กลับมาพบปะกัน ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคม ได้แสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพแก่พ่อแม่และผู้สูงอายุ ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และการประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่มีมาอย่างยาวนาน อันเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รัฐบาลมุ่งปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนง และส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมกับงานของชาติ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ลูกหลานในวันนี้ โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ในทุกท้องถิ่น อันเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตต่อไป เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และเทศกาลงานบุญปีใหม่ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2560 ผมขออาราธนาคุณพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องชาวประชาชนชาวไทยทุกคนมีความสุข ความเจริญ และเล่นสงกรานต์กันด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและมีความปลอดภัยโดยทั่วกัน
จากนั้น นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชาวชุมชนจาก 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาร่วมสืบสาน ประเพณีสำคัญในท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดให้มี 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2560 โดยจัดให้มีกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดคูยาง พิธีก่อเจดีย์ทราย ณ วัดบาง พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง การทำบุญเลี้ยงเพลพระ ณ บริเวณเมืองเก่า (วัดพระแก้ว) ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมร่วมกัน ในครอบครัวให้เกิดความรัก ความเข้าใจสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนที่ให้การสนับสนุนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไป
นอกจากนี้นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 และขอบคุณผู้มีส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้ และขอให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือ เป็นวันครอบครัว ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรอยู่กับครอบครัวที่ร่มเย็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วม สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พิธีแห่ผ้าและห่มผ้าบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นสรงน้ำพระพุทธรูปสิหิงค์จำลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
 
วันที่ : 18/04/2560
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225