:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
ประวัติความเป็นมา
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดดำเนินกิจการบริการประชาชน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2522 ในสมัยที่ นายพิศาล ธัชยพงษ์ ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และ นายวิสุทธิ์ อธิปัญญา ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล) การดำเนินการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) และสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สถานที่ตั้ง เลขที่ 15 17 21 ถนนเจริญสุข ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เบอร์โทรศัพท์ 0-5571-1889

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อเป็นการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขี้น


สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.)
ได้กำหนดประเภททรัพย์รับจำนำและวงเงินรับจำนำให้ สถานธนานุบาลทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

...........................................................................

ทรัพย์สินรับจำนำ สถานธนานุบาล ได้ให้บริการรับจำนำทรัพย์ แบ่งเป็น 13 ประเภท ดังนี้
1. ทองคำรูปพรรณ นาก เพชร พลอย
2. เงินรูปพรรณ
3. นาฬิกา
4. วิทยุเทป เครื่องเสียง
5. โทรทัศน์
6. วีซีดี ดีวีดี
7. ตู้เย็น
8. กล้องถ่ายรูป
9. จักร หัวจักร
10. แว่นตา
11. กบ สว่าน เลื่อย เครื่องมือช่างไฟฟ้า
12. เสื้อผ้า (ปัจจุบันไม่ได้รับจำนำ)
13. เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

........................................................

วงเงินรับจำนำ

สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้สถานธนานุบาล ขนาดกลาง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับจำนำทรัพย์ได้ในวงเงินรายละ ไม่เกิน 50,000 บาท

...............................................................................

อัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป


...................................................................

การนับเวลาคิดดอกเบี้ยรับจำนำ
การคิดดอกเบี้ยรับจำนำ ถ้าไม่เกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยเป็นครึ่งเดือน
หากเกิน 15 วัน คิดดอกเบี้ยเป็น 1 เดือน

ระยะเวลาไถ่ถอนคืนหรือส่งดอกเบี้ย
ระยะเวลาไถ่ถอนคืน 4 เดือน 30 วัน ถ้ายังไม่พร้อมที่จะไถ่ถอนคืน ก็มาส่งดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ ตราบใดที่ยังส่งดอกเบี้ยไว้ทรัพย์นั้นก็ยังคงเป็นของท่านตลอดไป

....................................................................

ทรัพย์หลุดจำนำ
ทรัพย์จำนำที่ผู้มาใช้บริการขาดส่งดอกเบี้ยเกินกว่า 4 เดือน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สถานธนานุบาลได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทรัพย์ดังกล่าวจะหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของสถานธนานุบาล ซึ่งจะถูกนำออกมาประมูลจำหน่ายด้วยวาจให้แก่ประชาชนทั่วไป

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ จะเปิดประมูลในวันเสาร์ที่สองของเดือน
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนเจริญสุข ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

....................................................................

กรณีตั๋วรับจำนำสูญหายหรือชำรุด
หากตั๋วรับจำนำของผู้มาใช้บริการเกิดการสูญหาย หรือเกิดการชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากต้นขั้วตั๋วจำนำว่าเป็นฉบับเดียวกัน เช่น เล่มที่ เลขที่ไม่มี ชำรุด ฉีกขาด ตัวหนังสือหรือตัวเลขลบเลือน จนไม่สามารถติดเป็นหลักฐานไว้ในต้นขั้วได้ ให้ผู้มาใช้บริการจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ดังนี้
1. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแจ้งตั๋วหาย ณ สถานธนานุบาลที่ตนจำนำสิ่งของไว้
2. สถานธนานุบาลจะออก ใบแจ้งตั๋วหาย ให้กับผู้มาใช้บริการ ให้นำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ เพื่อให้นายร้อยเวรลงบันทึกและลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
3. หลังจากนั้น ให้ผู้มาใช้บริการนำใบแจ้งตั๋วหายไปที่ว่าการอำเภอท้องที่ เพื่อให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ในฐานะเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองให้ดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์สินจำนำ หรือส่งดอกเบี้ยต่อไปได้
4. ให้มาใช้บริการนำหลักฐานทั้งหมด (ใบแจ้งตั๋วหาย บัตรประจำตัวประชนและสำเนาบันทึกแจ้งความ) กลับมาติดต่อกับสถานธนานุบาล เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้มาใช้บริการต่อไป

..............................................................


 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225