:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 

 

นายกนกศักดิ์  รามบุตร

ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นักบริหารงานเทศบาล 9   

atikan

 

นายอธิการ ยามา

รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงานเทศบาล 8

 

นางสุปราณี รามบุตร

รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงานเทศบาล 8

 

นายกิตติศักดิ์ แก้วตา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป 8

นางสุปราณี รามบุตร
รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นักบริหารงานทั่วไป 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทิวา ยอดนิล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 


 

นางกุลวรา ลิ้มทองสกุล
ผู้อำนวยการ
กองการคลัง

นักบริหารงานการคลัง 8

 

 

นายชูเกียรติ มั่นคงติพันธ์
ผู้อำนวยการ กองการช่าง

นักบริหารงานช่าง 8

 


 

นายอุโลม ชุสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8

 

นายวสันต์ เสริฐศรี
ผู้อำนวยการ
กองช่างสุขาภิบาล

นักบริหารงานช่าง 8

นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1

     

นายธวัช เทพยุหะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา

 

     

รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ

นายจิรวัฒน์  ชูทอง

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 กอง 1 สำนัก 1 หน่วยงาน
1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการค่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองการคลัง สำนักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่างต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการช่าง สำนักการช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม การรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื่อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงาน ทันตสาธารณสุข
6. กองการศึกษา สำนักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ การบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการและสังคม สำนักสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียนชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้อถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. กองช่างสุขาภิบาล สำนักการช่างสุขาภิบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่
ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ำ การควบคุมออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีงานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล

   นางสาวศศิประภา  ปิยะสมิต  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 (ว)

1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.        งานตรวจสอบบัญชี  ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.        งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

3.        งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

4.        งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

5.        งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี  การจัดเก็บรายได้

6.        งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

7.        งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

8.        งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

9.        งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

พนักงานเทศบาล  /  ลูกจ้าง  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

1.  วิสัยทัศน์

                       -  ครองตน

                       -  ครองคน  

                       -  ครองงาน

                       -  ให้ประชาชนเป็นสุข

2.  พันธกิจ

           มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

                       -  ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต

                           เสียสละ  และมีความรับผิดชอบ

                       -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ

                       -  ให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด

                           ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

                       -  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

                    -  พัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.  ยุทธศาสตร์

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  6  ด้าน

                -  หลักนิติธรรม

                -  หลักคุณธรรม

                -  หลักความโปร่งใส

                -  หลักการมีส่วนร่วม

                -  หลักความรับผิดชอบ

                -  หลักความคุ้มค่า

 
 

Warning: main(file:///D|/เทศบาล2011/footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/htdocs/abou_us_06.php on line 462

Fatal error: main(): Failed opening required 'file:///D|/เทศบาล2011/footer.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /usr/local/www/htdocs/abou_us_06.php on line 462