:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 

นายปรีชา วิศาลศักดิ์

ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายพิพัฒน์ จงมีความสุข

รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายกนกศักดิ์  รามบุตร   

ปลัดเทศบาล

เลขานุการสภาเมืองกำแพงเพชร

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขต 1

นายวัลลภ สรรพค้า

นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย

นายประสิทธ์ อินตา

นายกำแหง เทพนรินทร์

นายบุญรอด กล่อมยัง

 

นายบุญลือ สุทธาวาส

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขต 2

นายปรีชา วิศาลศักดิ์

นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน

นายพิพัฒน์ จงมีความสุข

 

นายณฐกฤต ญาสนธิ

 

นายอาทิตย์ สุวรรณโชติ

 

นางกัญญารัตน์ เพ็ชรมีศรี

 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขต 3

นายเชิญ นรกิจ

นายอนันต์ บรรณา

นายสมพงษ์ ปรางค์ทอง

นายสุชาติ ศรชัย

นายปิยะเทพ กลึงมั่น

นายจำเรียง เกตุทองพัฒน์

     
สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินกิจการสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นประธานสภาของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3. บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
4. รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
5. เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
6. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ปฏิบัติตามที่
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
รองประธานสมาชิกมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอื่นเป็นอำนาจหน้าที่ของประธาน-
สภาท้องถิ่นหรือปฏิบัติตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
มีเลขานุการสภา 1 คน โดยสภาท้องถิ่นเลือกพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่น ตามคำสั่งประธานสภาท้องถิ่น
2. แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
3. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
4. เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
5. จัดรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
6. เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต
จากประธานสภาท้องถิ่น
7. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
8. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาทอ้งถิ่น
มอบหมาย
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225