:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 
นโยบายและแนวทางในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 

- ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอีกทั้งอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาล ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างฝ่ายเมือง กลุ่มองค์กรภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
- ยึดหลักยุทธศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดประตูเมืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองมรดกโลก
- ยึดถือโครงสร้างตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดภาระหน้าที่ของเทศบาล ดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยปรับปรุงและลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้รวดเร็วเบ็ดเสร็จ จัดตั้งศูนย์บริการและจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ไว้ในสำนักงานเทศบาล
- กำหนดให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนกลไกทุกส่วน ให้เดินหน้าแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในทุกด้าน อย่างสอดคล้องต้องกันยึดแนวการบริหารงานท้องถิ่น

 

นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้อย่างทั่วถึงทุกตรอกซอกซอย วางแนวทางในการระบายน้ำฝนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอันเนื่องมาจากน้ำท่วม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

จะพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามหลักมาตรฐานของสุขาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น จะดูแลในเรื่องของการลดมลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ และลดมลพิษของเสียงในชุมชน ตลอดจนการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นเสมือนหนึ่งปอดหายใจของชาวเมืองกำแพงเพชร  

นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จะส่งเสริมในด้านการนันทนาการต่าง ๆ แก่ประชาชน สงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ จะพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำปิง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะปรับปรุงตลาดให้มีสถานที่จำหน่ายถูสุขลักษณะอนามัยน่าซื้อ จัดหาแหล่งค้าขายเพื่อให้ประชาชนสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ให้การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพเพชร หรือชุมชนอื่นนอกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นโยบายด้านการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างพอเพียง จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และจัดทำโครงการให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 2 ภาษาโดยเปิดให้เรียนฟรี และจัดให้มีการเรียนการสอนระดับอาชีวะศึกษา แผนกบัญชีการจัดการและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

นโยบายด้านสาธารณสุข

จัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาล พัฒนาการให้การบริการด้านสุขภาพพลานามัยอย่างทั่วถึง เฝ้าระวัง ควบคุมแลป้องกันโรคระบาดทุกชนิดทุกประเภท พัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และจัดให้มีห้องน้ำที่สะอาดไว้เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน

นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ปลุกจิตสำนึกของประชาชนทุกชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองกำแพงเพชร โดยร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน เช่น งานวันตรุษสงกรานต์ งานบุญผ้าป่าแถวลอยกระทง งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญมหาสงชาติ งานบุญสาทร งานบุญบาตรข้าวต้ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร อีส่วนหนึ่งด้วย

นโยบายด้านการจราจร

จะปรับปรุงระบบการจราจรโดยเพิ่มสัญญาณไฟจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน ในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน และประสานงานกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อทราบความเคลื่อนไหวของมิจฉาชีพหรือคนร้าย เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถเข้าระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที หรือติดตามจับกุมคนร้ายได้เมื่อคนร้ายหลบหนี

 
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225