:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 

 
 

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช
นายกเทศมนตรี
 

 


นางตรึกตรอง ศุภอรรถพานิช
รองนายกเทศมนตรี

นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา
รองนายกเทศมนตรี

นายนพพร ปานชัย
รองนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง และรองนายกเทศมนตรี 3 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ

1. นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
2. นายกเทศมนตรี มีอำนาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาล ได้ไม่เกิน 3 คน และแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี รวมกันไม่เกิน 3 คน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี


นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวุฒิชัย ศุภอรรถพาณิช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225