:: เทศบาลเมืองกำแพงเพชร KampaengPhet Municipality ::
 
ค้นหา
 
 

 


ประวัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

         ก่อนที่จะกล่าวถึงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก็ใคร่จะเสนอให้ทราบถึงประวัติของจังหวัดกำแพงเพชรพอเป็นสังเขป เพื่อเป็นพื้นฐานและความสมบูรณ์ของเรื่องเพราะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ฉะนั้น เมื่อพูดถึงประวัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ก็ควรจะได้กล่าวถึงจังหวัดกำแพงเพชรโดยทั่วไปประกอบด้วย

         จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประเทศไทย ตัวจังหวัดตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ประมาณ 8954 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อจังหวัดตาก ทิศใต้ติดต่อกับเขตจังหวัดสุโขทัย - พิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตจังหวัดตาก ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ สภาพพื้นที่ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่าทึบ ลาดลงต่ำไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ถึงประมาณ 464 กิโลเมตร

         ในทางประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีอายุประมาณ 800 ปีมาแล้ว กำแพงเมือง - ป้อมปราการที่ยังเหลือเป็นซากปรักหักพังอยู่ขณะนี้ เป็นสัญญาลักษณ์พิสูจน์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมั่นคงอย่างเหนียวแน่นเป็นเมืองหน้าด่านในอดีตสมัยกรุงสุโขทัย

         ก่อนตั้งเมืองกำแพงเพชร ตามทางสันนิฐานเดิมมีอยู่ 2 เมืองคือ เมืองชากังราวและเมืองนครชุมเมืองชากังราวเป็นเมืองที่สร้างก่อน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก เมืองนี้พญาเลอไท รัฐกาลที่ 5 แห่งราชวงค์กรุงสุโขทัยเป็นผู้สร้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 1890 ต่อมารัชสมัยพญาลิไท (พระมหาธรรมราชาที่ 1) ครองราชสมบัติแห่งราชวงค์สุโขทัย ได้บูรณะเมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตกตั้งเป็นอีกเมืองหนึ่ง จนกระทั้งถึงในรัชสมัยพญาลือไท (พระมหาธรรมราชาที่ 2 ) เสวยราชสมบัติเป็นรัชการที่ 6 แห่งราชวงค์สุโขทัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้แต่งกองทัพมาตีเมืองชากังราวกรุงสุโขทัยแพ้สงครามตกเป็นประเทศราชขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชได้จัดแบ่งกรุงสุโขทัยเป็น 2 มณฑล โดยให้ พระมหาธรรมราชาที่ 2 ปกครองอาณาเขตทางลำแม่น้ำยมและแม่น้ำนาน อันมีเมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีมณฑลหนึ่งส่วนทางแม่น้ำปิงให้พระยายุธิษฐิระราช บุตรบุญธรรมเป็นผู้ปกครองโดยมีเมืองกำแพงเพชรเป็นราชธานี เป็นอีกมณฑลหนึ่ง จึงเข้าใจว่าเมืองชากังราวและเมืองนครชุม ได้เปลี่ยนชื่อใหม่มารวมกันเป็นเมืองกำแพงเพชรในระยะนี้เอง

         เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2480 ในสมัยพระภักดีดินแดนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รื้อถอนรับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและหมดความจำเป็นมาตั้งที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น เป็นแบบทรงไท กว้างประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร กลางเป็นห้องโถงสำหลับเป็นที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล กั้นห้องไว้ด้านเหนือและด้านใต้รองตัวอาคารอย่างละ 1 ห้อง สำหรับเป็นที่ทำงานของคณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล การก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น จังหวัดมุ่งหมายให้เป็นเรือนรับรองเจ้านทยชั้นผู้ใหญ่หนรือผูบังคับบัญชาที่มาตรวจราชการในจังหวัดกำแพงเพชรแต่เมื่อได้ตั้งเทศบาลขึ้นไม่มีที่ทำการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้เทศบาลยืมเป็นสำนักงานเทศบาลตลอด จนถึงพุทธศักราช 2489 กระทรวงมหาไทยได้อนุมัติให้จังหวัดก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้น เพราะศาลากลางหลังเก่าเป็นไม้ทรงไทยชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ชำรุดทรุดโทรมคับแคบไม่สง่างาม ศาลากลางหลังใหม่เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ค่าก่อสร้างประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2492

         เมื่อการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ จึงได้ขนย้ายตู้เอกสาร ตู้ โต๊ะ ไปทำงานที่ศาลากลางหลังใหม่ ตั้งแต่นั้น จนถึงปัจจุบันนี้

         ส่วนกลางหลังเก่าซึ่งก่อสร้างมานานถึง 70 ปี หลังคา ฝาห้อง - เสา และตัวไม้อย่างอื่นชำรุดทรุดโทรมอยู่แล้ว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซ่อมแซมดัดแปลง – แก้ไขใช้เป็นที่ทำการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2520 โดยความริเริ่มของนายดำรง วรรณรัตน์ นายกเทศมนตรีในขณะนั้น มีนโยบายที่จะสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ขึ้น และสภาเทศบาลฯได้อนุมัติให้มีการสร้างในปี พ.ศ. 2520 โดยมีแบบแปลนก่อสร้างลักษณะคล้ายเก๋งจีนเหมือนกับเทศบาลกาญจนบุรี และใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้

         2.1 สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
                  2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
                            เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเขตจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเอเชียหมายเลข 1 ระยะทาง 358 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 14.9 ตารางกิโลเมตร (มีแม่น้ำปิงไหลผ่านด้านทิศตะวันตกของเทศบาล) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ

  ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลหนองปลิง
ติดต่อ ตำบลเทพนคร และตำบลคณฑี
ติดต่อ ตำบลหนองปลิง ตำบลคณฑีและตำบลสระแก้ว
ติดต่อ ตำบลนครชุม (ขนานกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง)
 

                  2.1.2 ประชากร
                            มีประชากร 30,157 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 14,385 คน หญิง จำนวน 15,772 คน จำนวนบ้าน 11,115 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2548) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

                  2.1.3 การปกครอง
                            เป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีหน่วยเลือกตั้ง 30 หน่วย ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน ประชาชนมีแนวโน้มความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 20,278 คน ชาย 9,386 คน หญิง 10,892 คน

         2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  2.2.1 การคมนาคม
                           การคมนาคมภายในเขตเทศบาลกับเขตติดต่อใกล้เคียง อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดอื่น ๆ นั้นสามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ                                    2.2.1.1 ทางบก
                                   สามารถติดต่อโดยทางรถยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลหรือ โดยสภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ใช้รถยนต์โดยสารติดต่อทางกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับใช้ในการเดินทางไป – มาติดต่อกันได้ตลอดปี                                    สำหรับสภาพการจราจรในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพคล่องตัวพอสมควร ลักษณะการจราจร ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวเหนือ - ใต้ ของเทศบาล ซึ่งจะอยู่ในบริเวณถนนเทศา, ถนนราชดำเนิน ถนนเจริญสุขและถนนวิจิตร โดยเป็นถนนสายหลักในเขตเทศบาล
                                    ในเขตเทศบาล มีจำนวนถนนและซอย ซึ่งอยู่ในความดูแลรวม 214 สาย มีความยาวรวม 100.52 กิโลเมตร มีความกว้างตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 60 เมตร
                                    สำหรับเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานครอาศัยเส้นทางสายสำคัญ คือ

                                           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เข้าสู่เขตเทศบาลและไปยังอำเภอพรานกระต่าย และจังหวัดสุโขทัย
                                           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (ตอนเลี่ยงเมือง) แยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ทางตะวันออก ผ่านบริเวณด้านใต้สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร และข้ามแม่น้ำปิง ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 1084 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 115 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ทางตอนเหนือ
                                           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 ไปอำเภอขาณุวรลักษบุรี ไปทางทิศใต้ของ เทศบาล
                                           - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1079 เลียบแม่น้ำปิงไปทางทิศเหนือ ไปทางตำบล หนองปลิงและสามารถต่อไปถึงจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย

                                   2.2.1.2 ทางน้ำ
                                   สามารถเดินทางติดต่อกับพื้นที่ตำบลและอำเภอใกล้เคียงกับเทศบาลได้ โดยเฉพาะเขตชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงที่ห่างออกไป และใช้เรือติดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่นิยมเดินทางเรือเพื่อติดต่อกับชุมชนที่อยู่ไกลออกไปจากเขตเทศบาลและในเขตเทศบาลมีสะพาน 3 สะพาน (สะพานหลัก) คือ
                                       1. สะพานข้ามแม่น้ำปิง
                                       2. สะพานข้ามคลองท่อทองแดง
                                       3. สะพานข้ามคูเมือง

                  2.2.2 การประปา
                           ปัจจุบันการประปากำแพงเพชร เป็นผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในเขต เทศบาลเกือบทั้งหมด มีกำลังการผลิต 940 ลูกบาศก์เมตร/ซม. โดยใช้แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิต คือ แม่น้ำปิงมีจำนวนผู้ใช้น้ำเมื่อปี พ.ศ. 2545 จำนวน 10,415 ครัวเรือน อัตราการใช้น้ำ 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาแต่ยังมีประชาชนบางส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลยังใช้น้ำจากบ่อบาดาลและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

                  2.2.3 การไฟฟ้า
                           การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ให้บริการด้านการไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยรับกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีผู้ใช้บริการไฟฟ้าอยู่จำนวนกว่า 1,008 ราย ใช้กระแสไฟฟ้าสูง10 เมกกะวัตต์
                           สำหรับเทศบาลเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลทั้งหมดโดยเฉพาะในบริเวณถนน จุดตัดของถนนและสวนสารธารณะ มีจำนวนหลอดไฟ 2,775 ชุด ครอบคลุมถนน ซอยต่าง ๆ จำนวน 201 สาย

                  2.2.4 การสื่อสาร

                                   2.2.4.1 การใช้โทรศัพท์
                                    ในเขตเทศบาลมีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ 2 ถนนกำแพงเพชร – สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบการให้บริการโทรศัพท์ ในเขตอำเภอเมือง ดังนี้ บริการเลขหมายโทรศัพท์ 5,632 เลขหมาย เป็นส่วนราชการ 315 เลขหมาย ประชาชนทั่วไป 3,560 เลขหมายธุรกิจเอกชน 1,193 เลขหมาย สาธารณะ 225 เลขหมาย

                                   2.2.4.2 การไปรษณีย์โทรเลข
                                    มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ถนนเทศา ให้บริการด้านการรับ - ส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ โทรเลข ฯ ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด

                  2.2.5 การใช้ที่ดิน
                           เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นศูนย์กลางของการบริการพาณิชยกรรม ตลอดจนอาคารที่พักอาศัย ลักษณะของชุมชนจับกลุ่มต่อเนื่อง ไปตามแนวแม่น้ำปิงทางทิศเหนือและทิศใต้และตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ลักษณะการใช้ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย และเป็นโบราณสถานมากมายโดยเฉพาะทางทิศเหนือของตัวเมือง โดยได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากรในการบูรณะซ่อมแซมและตกแต่ง เพื่อเป็นสถานที่อันควรแก่การศึกษา และกิจกรรมการท่องเที่ยว

         2.3 ด้านเศรษฐกิจ

                  2.3.1 ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางด้านการค้า อุตสาหกรรม และ รับราชการ
                  2.3.2 ในด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น จะมีพื้นที่ทางเกษตรจำนวนน้อย ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การปลูกข้าว กล้วยไข่และถั่วเหลือง

                                   2.3.3 การพาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาล มีสถานีบริการน้ำมัน 9 แห่ง ตลาดสด 5 แห่ง ร้านค้าทั่วไป 741 แห่ง สถานธนานุบาล 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง โรงแรม 5 แห่ง จำนวนห้องพักรวม 220 ห้อง ธนาคาร 9 แห่ง โรงภาพยนตร์ 1 แห่ง และสถานที่จำหน่ายอาหารตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข 415 แห่ง
                                   2.3.4 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาล มีจำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง
                                   2.3.5 การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสิริจิตอุทยาน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม

         2.4 ด้านสังคม
                  
2.4.1 ชุมชน
                                   ชุมชนมีจำนวน 18 ชุมชน จำนวนบ้าน 4,573 หลัง จำนวนประชากรในชุมชน รวม 17,988 คน
                   2.4.2 ศาสนา
                                   ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.80 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลมีวัด จำนวน 5 วัด
                                   ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.07 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
                                   ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.11 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีโบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
                   2.4.3 วัฒนธรรม
                   2.4.4 การศึกษา

สังกัด
ท้องถิ่น
สปช.
สช.
กรมสามัญฯ
กรมอาชีวฯ
รวม
ศุนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน
-
-
-
-
-
-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-
-
-
-
-
-
ระดับก่อนประถมศึกษา            
1) จำนวนโรงเรียน
4
1
9
-
-
14
2) จำนวนห้องเรียน
 
 
Untitled Document
 
สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
111 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5571-8200 , 20 คู่สาย โทรสาร 0-5571-8225