รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2552

221

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ระดับเขต โดยศูนย์อนามัยที่ 8 ประจำปี 2552