รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2551

22

รางวัลชมเชยสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ โดยกรมการปกครอง