รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2551

11

รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง ประจำปี 2551