รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2551

26

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2551

18