รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2551

24

รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น  ระดับเขต  ประเภทสถานที่ราชการ  ประจำปี  2551

25