รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2551

22

รางวัลสุดยอดส้วมดีเด่น  ระดับประเทศ  ประเภทสถานที่ราชการ  ประจำปี  2551