รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

21

รางวัลสำนักทะเบียนมาตรฐาน ประจำปี 2550 โดยกรมการปกครอง