รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

20

รางวัลประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ระดับภาค โดยกรมอนามัย