รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

6636

รางวัลดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยดีเด่น ระดับเขต โดยกรมอนามัย