รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

18

รางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) โดยกรมการปกครอง