รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

17

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ตลาดดีมีมาตรฐาน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น