รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

15
16
รางวัลโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น  ประเภทที่  1 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น