รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2550

13
14
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปี  2550 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น