รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2549 โดยรมอนามัย

 

12