รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

ประกาศนียบัตร  ตลาดดีมีมาตรฐาน  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

6