รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2549

รางวัลแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสาธารณะดีเด่นประเภทที่  1 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5
5