รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2548

ประกาศเกียรติบัตรรางวัลชมเชยโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพยายามใน   การจัดเก็บภาษี  ประจำปี  2548 โดยกรมการปกครอง

2