รางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ประจำปี พ.ศ.  2548

ประกาศเกียรติบัตรสำนักทะเบียนมาตรฐาน  ประจำปี 2548 โดยกรมการปกครอง
1